For Norwegian Quarter Horse Association (Norsk Quarterhest Forening)

§1. Foreningens formål
Foreningen er en landsdekkende organisasjon med formål å stimulere til avl av, samt spre kunnskap og informasjon om den amerikanske quarterhesten. NQHA`s hovedmål er å forene medlemmenes felles interesse og fremme kvaliteten og utvikling av quarterhesten. American Quarter Horse Association`s til en hver tids aktuelle regelbok er gjeldene ved alt arbeid med quarterhesten.

I sin virksomhet skal foreningen;
– Samarbeide med heste avls organisasjoner, myndigheter og andre offentlige organ.
– Utvikle det norske avlsmaterialet.
– Spre informasjon om internasjonal forskning og utvikling i hesteavl, og være
..medlemmene behjelpelige med råd og opplysninger i avlsspørsmål.
– Tilstrebe å hvert år avholde konkurranser for quarterhesten i henhold til AQHA`s
::reglement.

I avls saker som arrangering av kåringer, oppdateringer av avls plan og liknende avls saker er ASIN (Amerikanske Sportshester I Norge) talerør utad mot myndighetene. NQHA anser ASIN som en representant som fremmer NQHA`s vedtak for myndighetene.

§2.Medlemskap
Medlemskap kan søkes av enkelt person og familier som er interessert i å fremme foreningens virksomhet etter beslutning fra NQHA`s styre, og er først gyldig fra den dagen medlemsavgiften er betalt. Medlemmet forplikter seg å følge NQHA`s og AQHA`s regelverk så vidt de ikke strider mot norsk lov.

§3. Eksklusjon
Medlemmer som bryter foreningens vedtekter eller på annen måte motarbeider foreningens mål eller interesser, kan gjennom vedtak fra styret med 2/3 flertall ekskluderes. Spørsmålet om eksklusjon får ikke avgjøres før medlemmet har fått vite styrets beslutning og deretter fått to (2) uker på seg til å komme med uttalelse. Beslutningen om eksklusjon skal grunngis. Dette skal innen tre (3) dager etter dagen beslutningen er fattet sendes til den ekskluderte medlemmet i brevform eller på annet betryggende vis. Beslutning om eksklusjon kan ankes til årsmøtet.

§4. Styret
Styret har sitt sete hvor foreningens sekretær finnes. Styret skal mellom årsmøtene ivareta foreningens anliggender på grunnlag av foreningens vedtekter og årsmøtets beslutninger.
NQHA`s styre skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt minst to (2) og høyst fire (4) styremedlemmer og minst to (2) og høyst fire (4) varamenn. Valg av styret skjer på årsmøtet. Mandattiden skal være to år for samtlige styremedlemmer. Halve antall styremedlemmer og halve antall vararepresentanter velges hvert år. Mandattiden for nestleder kasserer og styremedlem sponsor samt en varamann vil første virkeår være et (1) år. Dette for å få kontinuitet i styret
Beslutninger i styret fattes med enkelt flertall. Ved likt stemmetall har leder en ekstra stemme.
Valg med likt antall stemmer avgjøres ved loddtrekning. Styret er beslutningsdyktig hvis minst halvparten av styrets medlemmer er nærværende. Styret skal informere medlemmene om aktuelle saker og daglig drift.

§5. Kontingent
Årsmøtet fastsetter etter forslag fra styret medlemskontigenter samt øvrige kontigenter som medlem skal betale. For at et medlem skal ha stemmerett må kontingenten for foregående år være betalt.

§6 Signatur
Leder, samt en som styret utpeker tegner for foreningen.

§7. Forvaltning, revisjon og stemmerett.
Foreningens virksomhetsår sammenfaller med kalenderår. For hvert avsluttet virksomhetsår skal styret avgi referat fra foregående styreperiode (kalenderår). En revisor velges av årsmøtet for et (1) år. Han/hun skal i overensstemmelse med disse vedtekter foreta revisjon av regnskapene samt styrets virksomhet og avgi revisjonsberetning. Ved hvert ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte har hvert medlem som i henhold til §5 betalt kontingent stemmerett. Enkeltmedlemmer kun en (1) stemme pr. medlemskap. Familier har inntil to (2) stemmer dog kun en (1) pr. oppmøte familie-medlem. Stemmeretten gjelder kun for personer over 16 år. Stemmegivning ved fullmakt kan forekomme med høyst en (1) fullmakt pr. nærværende medlem. Beslutninger fattes ved enkelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved likt antall stemmer har møteleder utslagsstemme, unntatt ved valg da det skal foretas loddtrekning. Stemmegivning kan skje lukket dersom det begjæres av en godkjent stemmegiver.

§8. Årsmøtet
Årsmøtet er NQHA`s øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen 1. desember gjeldende fra år 2002. . Hvis styret finner årsak til eller hvis minst 1/3 av NQHA`s medlemmer begjærer det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. I begjæringen og innkallingen skal det oppgis hvilke punkter som skal tas opp. Ved ekstraordinært årsmøte kan kun de saker som er angitt i innkallelsen tas opp.

Skriftlig innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal utarbeides av styret og sendes medlemmene og/ eller kunngjøres på annen måte, senest fire (4) uker før årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to (2) uker før årsmøtet/ekstraordinært årsmøte.

Forslag til årsmøte kan framsettes av medlem, og skal være innsendt til styret innen 4 uker før årsmøtet. Forslag som framsettes av medlem skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer senest en uke før årsmøtet. Hvis forslaget ikke blir bifalt av styret, skal forslaget allikevel fremlegges til årsmøtet. Styrets beslutning skal alltid følge forslaget.
Kun stemmeberettigede har talerett ved årsmøtet, hvis ikke årsmøtet beslutter annet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

Ved årsmøtet skal følgende punkter forekomme på dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent samt to medlemmet til å telle stemmer sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Godkjenning av saksliste.
4. Fastsettelse av antall stemmeberettigede.
5. Gjennomgang av vedtektene.
6. Styrets årsberetning.
7. Revisors beretning.
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Fastsettelse av kontingent.
Fastsettelse av antall styremedlemmer og varamenn.
Valg av a) halve antall styremedlemer, b) halve entall vararepresentanter jfr § 4.
revisor, d) valgkomite.
Innkomne forslag.

§9.Valgkomite
Valgkomiteen er pliktig til å foreslå kandidater til styret. Valg ved årsmøtet/ekstraordinært årsmøte skal forberedes av valgkomiteen. Hvis kompletteringsvalg skal skje på årsmøtet/ekstraordinært årsmøte, skal valgkomiteen også forberede disse. Valgkomiteen er pålagt å forespørre om den/de er villige til å ta på seg vervet og kontrollere at disse oppfyller vilkårene for medlemskap i foreningen. Valgkomiteen skal bestå av tre (3) medlemmer med en varamann, og velges på årsmøtet. Benkeforslag tillates.

§10.Valgordning.
Valgbar til verv i foreningen er den som oppfyller kravet i §5. Valg foretas skriftlig unntatt hvis det er full enighet om åpent valg. Valget godkjennes med enkelt flertall. Ved likt antall stemmer blir det loddtrekning . For øvrig gjelder de samme regler om hvem som har stemmerett ved valg som ved andre årsmøtesaker.

§11. Endring av vedtekter.
Endring av disse lover kan bare foretas gjennom enstemmighet på ordinært årsmøte, eller gjennom beslutning med 2/3 flertall ved to møter (hvorav et skal være ordinært årsmøte) med minst tre (3) måneders mellomrom.

§12. Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte etter minst seks ( 6) måneder. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle gjenstående midler skal gå til videre arbeid med den amerikanske quarterhesten.

§13. Tvist
Tvist om NQHA`s interne anliggender som ikke kan løses i styret går til årsmøtet.

Oslo 25.2-2002